1) Rozhodování o změně zakladatelského dokumentu
Dle Obchodního zákoníku (dále jen "ObZ") i ZOK lze obsah zakladatelského dokumentu měnit dohodu všech společníků. Podle ObZ pak mohla o změnách rozhodovat automaticky též valná hromada společnosti. ZOK nicméně ve svém ustanovení § 147 odst. 1 stanoví, že společenská smlouva může být měněna též rozhodnutím valné hromady, pouze pokud to společenská smlouva stanoví. Možnost měnit společenskou smlouvu rozhodnutím valné hromady tak podle ZOK musí být založena ujednáním společníků explicitně vyjádřeným v textu společenské smlouvy.

2) Rozhodování valné hromady (dále také jen "VH")
ZOK umožňuje, aby společenská smlouva připustila hlasování na valné hromadě i mimo ni s využitím technických prostředků- v elektronické podobě (podmínky takového hlasování však musí umožňovat společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit podíly, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo).

3) Požadavek sepsání veřejné listiny (notářského zápisu)
ZOK vyžaduje, aby zásadní rozhodnutí valné hromady byla osvědčena notářským zápisem. Tento požadavek se týká rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle § 171 odst. 1 ZOK, jakož i rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku. Obě tyto kategorie se do značné míry překrývají.

4) Rozhodování per rollam
ZOK podrobněji upravuje možnost přijímat rozhodnutí mimo zasedání valné hromady. Zásadní změnou je skutečnost, že u rozhodnutí valných hromad s.r.o. (o nichž by měl být sepsán notářský zápis) se již nevyžaduje, aby vyjádření společníka k návrhu rozhodnutí bylo učiněno ve formě notářského zápisu. Nově v takových případech postačí úředně ověřený podpis společníka.

5) Změna výše min. základního kapitálu
Místo 200 000,- Kč lze určit minimální vkladovou povinnost jednoho společníka jen 1,-Kč. Nicméně doporučuje se vyšší částka (důvěra, dělení podílů, převod na další osobu).

6) Usnadnění převoditelnosti podílů společníků
Každý společník může převést svůj podíl na jiného společníka, ledaže by společenská smlouva společnosti tento převod podmínila souhlasem některého orgánu společnosti (dle ObZ byl k tomuto kroku nutný souhlas valné hromady). Převést podíl na třetí osobu je možné s pouhým souhlasem valné hromady, aniž by tento postup musel být výslovně upraven ve společenské smlouvě společnosti (dle ObZ musela tuto možnost výslovně připustit společenská smlouva).

7) Různé druhy podílů
ZOK nově připouští existenci různých druhů obchodních podílů, přičemž společník bude moci nově vlastnit více podílů, a to i různého druhu.